Distintius de la Generalitat per protegir i valoritzar el nostre patrimoni agroalimentari: IGP/DOP

 

Com protegir i valoritzar el nostre patrimoni agroalimentari?

La Generalitat de Catalunya vol protegir i valoritzar, des dels seus inicis, el ric patrimoni agroalimentari del nostre país.  Amb els distintius IGp/DOP s’assegura al consumidor unes característiques de qualitat diferenciada, en relació amb l’origen, les especificitats del sistema de producció, etc. La competència exclusiva sobre les denominacions d’origen i les altres mencions de qualitat, són competència seva.

Denominació d’origen i distintius similars

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, va elaborar al setembre de 2018 un dossier tècnic sobre les Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i les Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) Agroalimentàries de Catalunya. Per consultar el dossier tècnic sencer, es pot consultar per mitjà del següent enllaç web: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/distintius-origen-qualitat-agroalimentaria/dop-igp-q/enllacos-interns/fitxers-binaris/DT93-DOP-IGP-agroalimentaries-de-Catalunya.pdf

 

En aquest dossier s’expliquen els passos que cal seguir a l’hora de crear una Denominació d’Origen Protegida, incloent la documentació necessària i requisits necessaris per optar.

La Denominació d’Origen Protegida (DOP) és el nom que identifica un producte originari d’un lloc determinat, una regió o excepcionalment un país, la qualitat del qual o les seves característiques es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans inherents a ell i del qual les fases de producció, transformació i elaboració es facin totalment en la zona geogràfica definida.

Per altra banda, la indicació Geogràfica Protegida (IGP) és el nom que identifica un producte originari d’un lloc determinat, una regió o un país, que posseeix una qualitat determinada, una reputació o una altra característica que pugui essencialment ser atribuïda al seu origen geogràfic, i del qual com a mínim una de les seves fases de producció, transformació o elaboració es fa en la zona geogràfica definida.

En ambdós casos, cal que es compleixin els requisits establerts al Reglament (UE) nº 1151/2012 sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris (DOUE L343 de 14/12/2012).

El procediment de tramitació de sol·licituds d’inscripció ve regulat pel “Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas.” Pot consultar-se en el següent enllaç web:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3378

El procediment de tramitació d’una sol·licitud de DOP/IGP l’ha d’iniciar una agrupació de productors. Només de manera excepcional, la sol·licitud es pot fer de manera individual per una persona física o jurídica, segons el que estableixen l’article 2 del Reglament CE núm. 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009 i l’article 2 del Reglament CE núm. 1898 /2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006.

És un tràmit complex i llarg (requereix d’un mínim de 2-3 anys). Inclou diverses fases d’avaluació (pel DARP i per la UE), publicació en diaris oficials (DOGC, BOE i DOUE) i informació pública a Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

En cas d’agrupació de productors (sol·licitant), aquesta ha d’acomplir una sèrie de requisits:
– Ser representativa:
a) Per volum de producció.
b) Tots tipus de productors i elaboradors (tant grans com petits)
c) Totes les baules de la cadena de producció implicada.
– Cohesionada i implicada en el projecte
– Consensuar el plec de condicions.
– Ser el nucli de futur consell regulador que gestionarà la DOP o IGP.

A continuació, es presenta esquema del procediment de tramitació d’una DOP/IGP:

Esquema tramitació DOP/IGP
Esquema tramitació DOP/IGP

El plec de condicions serà el document principal que regula el DOP i IGP. El contingut del plec de condicions que s’haurà de presentar a la sol·licitud, establirà tant la zona geogràfica com les característiques del producte emprat. A continuació es resumeix tot el contingut del mateix:
– Nom del producte
– Descripció del producte agrícola o alimentari.
– Delimitació de la zona geogràfica.
– Elements que demostrin que el producte és originari de la zona (traçabilitat).
– Descripció del mètode d’obtenció del producte.
– Vincle amb la zona geogràfica.
– Estructura del control.
– Elements específics de l’etiquetatge.

Per tal d’optimitzar aquest procés i ajudar a aconseguir els millors resultats, prèviament a la sol·licitud d’inscripció, des del DARP s’analitzen en tots els casos els aspectes següents:

– Aspectes exclusivament relacionats amb el producte a protegir (reputació, vincle relacionat amb la zona geogràfica, forma de producció i comercialització, i el volum de producte certificable).

– Aspectes relacionats amb l’agrupació sol·licitant, que haurà de ser la futura comissió gestora de la DOP o IGP. En aquest sentit, s’ha de valorar la representativitat en nombre de productors i elaboradors o amb volum de producció. Així mateix, cal valorar la capacitat i els mitjans econòmics que tinguin per posar en funcionament la comissió gestora.

– Finalment, es demana a l’agrupació sol·licitant que faci un balanç cost/benefici del que els hi pot comportar estar dins un règim de qualitat, tenint en compte entre altres aspectes el cost que representarà la certificació.

En els casos que aquesta avaluació prèvia presenti alguns punts febles difícils de superar, cal reorientar a les agrupacions de productors implicades per tal que considerin que la DOP o IGP no són la millor solució per la comercialització dels seus productes, i destacar que hi ha altres formes de diferenciar la qualitat dels seus productes en el mercat que els poden ajudar a cobrir els seus objectius. Un exemple poden ser les Marques Col·lectives i de Garantia, que permeten mencions geogràfiques.

Per ampliar la informació sobre a on adreçar-se a realitzar la sol·licitud, o bé ampliar la informació facilitada en la consulta, es recomana adreçar-se al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/

 

-Enllaç a la pàgina web de la Generalitat, sobre els DOP, IGP:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/distintius-origen-qualitat-agroalimentaria/dop-igp-q/enllacos-interns/fitxers-binaris/DT93-DOP-IGP-agroalimentaries-de-Catalunya.pdf

Nota: Les imatges d’aquest article procedeixen del dossier del DARPA “Les denominacions DOP i IGP agroalimentàries de Catalunya”

 

Related Posts